Neurologopedia, logopedia

dla dorosłych
placeholder-watermark-2

Oferta terapii neurologopedycznej, obejmuje diagnozę i terapię zaburzeń mowy u dorosłych. Skierowana jest do osób obciążonych wywiadem neurologicznym, które utraciły zdolność mowy w wyniku różnego rodzaju uszkodzeń układu nerwowego w następstwie wypadków, urazów, chorób (m.in. choroby naczyniowe, udary niedokrwienne lub krwotoczne, guzy mózgu).

Terapia neurologopedyczna, to systematyczna stymulacja, odbudowa i utrwalanie prawidłowych wzorców mowy. Stymulowanie i reedukowane są procesy poznawcze, a więc percepcja, pamięć, myślenie, uwaga, koncentracja, kontrola poznawcza oraz funkcje związane z językiem.

Sesje terapeutyczne mają charakter regularnych spotkań, których długość i częstotliwość dopasowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Spotkania odbywają się 1x w tygodniu, po 40-45 min.

nany-nub
Oferta obejmuje diagnozę i terapię osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i neurologicznymi
 • afazja
  częściowa lub całkowita utrata umiejętności budowania i rozumienia tekstów werbalnych
 • anartia i dyzartia
  zaburzenia produkcji mowy, powstające na skutek uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy, a odpowiedzialnych za artykulację, fonację, oddech
 • nieafatyczne zaburzenia mowy
 • apraksja mowy
 • dysfonia
 • demencja
  wynikająca z chorób naczyniowych, metabolicznych i in.
Terapia neurologopedyczna u osób z afazją oraz zaburzeniami dyzarttrycznymi obejmuje (w zależności od potrzeb)
 • trening nadawania mowy
 • trening odbioru mowy
 • trening słuchowy
 • stymulację mowy spontanicznej, dialogowej i narracyjnej oraz procesów powtarzania i nazywania
 • reedukację umiejętności pisania i czytania
 • ogólnorozowjową stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, czuciowej, pamięci, myślenia, uwagi, koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • ćwiczenia artykulatorów
 • masaż logopedyczny