Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Terapia SI skierowana jest do dzieci z:

 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego;
 • zaburzeniem uczenia się;
 • dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;
 • autyzmem, zespołem Aspergera;
 • MPD
 • zespołem Downa;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • obniżoną równowagą i koordynacją ruchową;
 • zaburzeniami mowy;
 • nadpobudliwością psychoruchową;
 • nadwrażliwością lub podwrażliwością słuchową, wzrokową, dotykową, przedsionkową;
 • zaburzenia planowania ruchowego.

kontakt 508-381-076

nany-nub

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z kompleksowych metod terapeutycznych. Metoda ta jest stosowana w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z ADHD i autyzmem.

Terapia SI opiera się na działaniu trzech podstawowych systemów zmysłowych:
systemu dotykowego, systemu proprioceptywnego (czucie głębokie), i układu przedsionkowego (zmysł równowagi).

Dzięki prawidłowemu przetwarzaniu procesów czucia głębokiego oraz układu przedsionkowego jest możliwy prawidłowy rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej. Według Ayres (twórczyni metody SI) integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje wrażenia jakie docierają z ciała i środowiska w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do celowego działania.
Wszelkie zaburzenia z rozwojem psychomotorycznym, napięciem mięśniowym, koordynacją ruchową, równowagą, koncentracją uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi i zachowaniem mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem, jak i rejestrowaniem poszczególnych systemów zmysłowych.

Terapia SI jest formą zabawy kierowanej, mającej na celu dostarczeniu dziecku podczas aktywności ruchowej odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia oraz jego ciała.

nany-nub

Objawy zaburzeń SI u Twojego dziecka

 • jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne;
 • łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi;
 • bywa agresywne;
 • jest niestabilne emocjonalnie;
 • jest zbyt statyczne, mało aktywne;
 • ma trudności z zasypianiem i snem;
 • prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe;
 • z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie);
 • unika dotyku innych osób lub określonych faktur;
 • nie toleruje zabaw dłońmi;
 • nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci;
 • domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy;
 • wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe;
 • ma słabą świadomość własnego ciała;
 • wykazuje zachowania autostymulujące/autoagresywne (drapanie się, szczypanie, gryzienie, uderzanie);
 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone);
 • wydaje się niezdarne (często upada, potyka się);
 • ma trudności z oceną odległości;
 • może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie);
 • ma problemy z obustronną koordynacją ruchową;
 • często myli strony prawa-lewa;
 • z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób;
 • reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się, bujanie, podskoki);
 • boi się odrywać stopy od podłoża;
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością;
 • boi się, unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie, podskoki);
 • ma trudności z pisaniem, czytaniem;
 • zabawy/czynności manualne przychodzą mu z trudnością;
 • zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty;
 • nieprawidłowo stoi/siedzi;
 • szybko się męczy;
 • jest wrażliwe na światło lub określone kolory;
 • ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za przedmiotem;
 • nie lubi/domaga sie pokarmów o określonej konsystencji;
 • poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty);
 • nie lubi głośnych/określonych dźwięków;
 • ma opóźniony rozwój mowy;
 • lubi wydawać głośne dźwięki;
 • pewnych dźwięków nie zauważa;
 • poznaje otoczenie za pomocą węchu;
 • negatywnie reaguje na niektóre zapachy;
 • nie rozróżnia zapachów;
 • ignoruje nieprzyjemne zapachy.
nany-nub

Terapia odbywa się 1-2 x w tygodniu trwa 55 min. Terapia poprzedzona jest diagnozą na którą składają się:

 • wywiad,
 • testy kalifornijskie (od 4 roku życia),
 • obserwacja kliniczna,
 • kwestionariusz sensomotoryczny.

Na diagnozę SI przyjmowane są dzieci poniżej 4 roku życia.
Terapię SI wspomagamy terapią ręki, terapią funkcji wzrokowych, terapią bilateralną.