Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna pomaga dzieciom z:

  • dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią;
  • problemami w czytaniu;
  • nerwicami;
  • zaburzoną koncentracją;
  • niską samooceną;
  • zaburzeniami rozwojowymi;
  • autyzmem, Zespołem Aspergera , Zespołem Downa, ADHD.

Terapia pedagogiczna w naszej poradni jest nastawiona na specjalistyczną pomoc dzieciom nieharmonijnie rozwijającym się, z zaburzeniami rozwoju procesów emocjonalno- motywacyjnych, z problemami w zachowaniu, nauce, z niedojrzałością szkolną, oraz ich rodzicom. Zaburzenia te korygowane są poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym oraz profilaktycznym.

Celem terapii pedagogicznej jest danie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju społecznego i psychicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i samooceny, nabycia umiejętności interpersonalnych, poprawienie koncentracji, pamięci, spostrzegawczości. Poprzez odpowiednie ćwiczenia z elementami różnorodnych metod terapia pedagogiczna stymuluje rozwój dziecka, eliminuje deficyty rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach. Ponadto wpływa na likwidowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.